ارائه مقالات علمي، تخصصي، پژوهشي و صنعتي در زمينه علوم و صنايع غذايي

ايجاد بستر لازم براي فعاليت مشترك واحدهاي فناور داخلي و خارجي با روش شبكه سازي آنها

access deny [101]